Statut Stowarzyszenia Sokół Zakliczyn

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: SOKÓŁ ZAKLICZYN, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla krzewienia aktywności fizycznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Adres siedziby stowarzyszenia: Zakliczyn. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach lub inicjować powstanie tego typu organizacji.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. krzewienie aktywności fizycznej
 2. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 3. promocja i organizacja wolontariatu,
 4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych,
 5. organizacja zajęć i imprez sportowych,
 6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 2. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
 3. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
 4. organizowanie imprez, koncertów i innych przedsięwzięć mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 5. wymianę oraz edukację kulturalną, sportową i zdrowotną,
 6. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 7. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 8. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 9. prowadzenie własnej działalności charytatywnej.
 10. zapobieganie patologiom społecznym i uzależnieniom poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu lub poprzez inne działania.

§ 9

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

 1. działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych,
 2. dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,
 4. kandydatów.

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi są założyciele stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać członek kandydat mający co najmniej roczny staż kandydacki.

§ 14

 1. Członkiem kandydatem może zostać osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków kandydatów następuje na podstawie uchwały Zarządu na wniosek zainteresowanego, poparty przez co najmniej pięć osób wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi stowarzyszenia.
 3. Członkowie kandydaci nie mają prawa wyborczego.

§ 16

 1. Przyjęcie członka kandydata w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu na wniosek minimum połowy członków rzeczywistych i po:
  • złożeniu deklaracji członkowskiej na piśmie,
  • opłaceniu składki członkowskiej za rok z góry.
 2. Staż kandydacki może ulec skróceniu lub można z niego zrezygnować w uzasadnionych przypadkach.

§ 17

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 18

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu.

§ 19

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 23

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 24

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 25

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za rok,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  • na skutek podejmowania działań przynoszących szkodę lub ujmę Stowarzyszeniu,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 26

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 27

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 28

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym:
  • członkowie wspierający i honorowi,
  • goście zaproszeni przez Prezesa na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków stowarzyszenia.

§ 31

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania – drogą elektroniczną na podany przez członka adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

§ 33

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd ustala do 14 dni od wpłynięcia wniosku.

W przypadku nie dotrzymania terminu przez Zarząd, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna do 14 dni od upłynięcia prawidłowego terminu zwołana Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd.

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 35

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu może odbyć się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie władne jest podejmować uchwały, w obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 37

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 38

Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Zarząd wybiera Walne Zgromadzenie Członków spośród swoich członków. Prezesem Stowarzyszenia zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, wiceprezesami zostają osoby, które odpowiednio uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Dwie kolejne osoby, które uzyskały większą od pozostałych liczbę głosów wchodzą w skład zarządu. Przy ewentualnej równej liczbie głosów powtarza się głosowanie na daną funkcję.

§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wyznaczony przez niego członek tejże komisji. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes powiadamiając drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 41

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 42

Skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 43

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego oraz zastępcy. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. Dwie kolejne osoby, które uzyskały większą od pozostałych liczbę głosów wchodzą w skład zarządu. Przy ewentualnej równej liczbie głosów powtarza się głosowanie na daną funkcję.

§ 44

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 46

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 47

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 48

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 50

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
 2. W sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 53

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.