VI Zakliczyński Triathlon Turystyczny – regulamin 04.08.2019

Organizator: „Sokół” Zakliczyn

Patronat honorowy: Marszałem Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz

Partnerzy: Urząd Miejski w Zakliczynie, Kajaki Dunajcem, Agencja Turystyki Aktywnej „Styr”, OSP Zakliczyn, Zakliczyńskie Centrum Kultury, Agtotech-G

Cel: –  uczczenie 75 rocznicy Powstania Warszawskiego,

– aktywne zamanifestowanie udziału w obchodach rocznic patriotycznych,

– kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,

– promocja walorów turystycznych Pogórza Rożnowskiego i Wielickiego,

– umożliwienie mieszkańcom i turystom sportowej rywalizacji.

Teren zawodów: Pogórze Rożnowskie, pow. tarnowski, gminy: Czchów i Zakliczyn.
Trasa rowerowa: Zakliczyn – Piaski Drużków, trasa kajakowa: Piaski Drużków – Zakliczyn (most), trasa biegowa: Zakliczyn (prawy brzeg Dunajca do Rynku). Cały dystans triathlonu nie przekracza 50 km.

Zasady rywalizacji: Udział w zawodach jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, poruszają się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zawody składają się z tras pokonywanych: rowerem, kajakiem i pieszo. Uczestnicy triathlonu startują w dwuosobowych drużynach, w kategoriach: sportowej na trasie „Masters” i rodzinnej „Hobby”(rodzic i niepełnoletnie dziecko). Start interwałowy, co 2 minuty, kolejność losowana. Limit czasu na pokonanie trasy „Hobby” wynosi 150 minut a na trasę „Masters” 240 minut. Po jego przekroczeniu naliczane są punkty karne. Trasy rowerowa i biegowa pokonywane są na zasadach imprez na orientacje. Na starcie zawodnicy otrzymują mapę terenu, oraz kartę startową, na której potwierdzają pobyt na zaznaczonych na mapie punktach kontrolnych (PK). Kolejność na mecie ustalana jest na podstawie przebytego czasu oraz ilości punktów karnych, które otrzymuje się za:

niepotwierdzenie PK: – 60

potwierdzenie PK innej trasy: – 30

zmiana kolejności potwierdzenia PK: – 15

przekroczenie limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę: – 1.

Zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów karnych, który przebył trasę w najkrótszym czasie. Warunkiem ukończenia triathlonu jest przybycie na metę i potwierdzenie przynajmniej jednego PK.

Podczas triathlonu zabronione jest korzystanie z GPS i innych urządzeń nawigacyjnych. Korzystanie z takich urządzeń, pomocy osób trzecich, jak i niszczenie lub przestawianie PK powoduje dyskwalifikację.

Każdy uczestnik wycofujący się z rywalizacji na trasie ma bezwzględny obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego głównego.

Obowiązkowe wyposażenie: sprawny rower, telefon komórkowy, kask na trasę rodzinną. Zalecane wyposażenie: kompas lub busola, kask, mapnik, apteczka, dętka, narzędzia.
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą osoby o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wzmożony wysiłek fizyczny. Fakt ten potwierdzają podpisując stosowne oświadczenie przed startem. Niepełnoletni uczestnicy zawodów biorą w nich udział tylko w kategorii zespołowej rodzinnej.  Zawodnicy zobowiązani są do przesłania danych do ubezpieczenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL).

Zgłoszenie udziału do dnia 02.08.2019 r. pocztą elektroniczną: sokol@sokolzakliczyn.pl, telefonicznie: 501 613 744, 660 442 554.

Wpłaty należy dokonać z dniem zgłoszenia na konto: Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn, 73 7999 9995 0180 2007 8504 0001 (tytuł wpłaty: Działalność Statutowa, imię i nazwisko) wpłata wpisowego w wysokości:

do 31 lipca: 90 zł – kat. rodzinna (rodzic + dziecko do 14 roku życia), 110 zł – kat. zespołowa (2 osoby).

w Biurze Zawodów: 110 zł – kat. rodzinna (rodzic + dziecko do 14 roku życia), 130 zł – kat. zespołowa ( 2 osoby).

W ramach wpisowego i pozyskanych środków od sponsorów: przygotowanie i obsługa tras, kajaki, transport rowerów z Piaski Drużków do Zakliczyna, mapy, nagrody, ponadto każdy uczestnik otrzyma: dyplom, posiłek regeneracyjny i ubezpieczenie.

Członkowie stowarzyszenia SOKÓŁ Zakliczyn otrzymują 50% zniżkę pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej przed 30 lipca 2019 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Trasy: Trasa rowerowa – po drogach o nawierzchni asfaltowej. Trasa kajakowa – nurtem Dunajca. Trasa biegowa – drogi polne i asfaltowe.

Przebieg zawodów:

Biuro zawodów czynne w dniu 04 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 w Ratuszu w Zakliczynie.
Przyjmowanie zawodników i kontrola sprawności rowerów do godz. 13.30.

13.45 – odprawa, rozpoczęcie zawodów,

14.00 – start pierwszej drużyny

18.30 – zamknięcie mety

19.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników V Zakliczyński Triathlon Turystyczny będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

 1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w V Zakliczyńskim Triathlonie Turystycznym obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
  w V Zakliczyńskim Triathlonie Turystycznym. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub danych przesłanych drogą elektroniczną, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 3. Zawodnikom przysługują prawa do:
 4. a) dostępu do danych,
 5. b) sprostowania danych,
 6. c) usunięcia danych,
 7. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 8. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
 9. f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

 

Postanowienia końcowe:

– zawody rozegrane zostaną bez względu na warunki atmosferyczne,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników,

– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych, regulaminu spływu i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania,

– rezygnacja z udziału w ZTT nie powoduje zwrotu wpisowego,

– protesty rozpatrywane będą niechętnie, za pobraniem kaucji w wysokości 50 zł. przez sędziego głównego zawodów do 15 minut od przybycia na metę ostatniego zawodnika,
uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów,

– brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania,

– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian,

– administratorem danych osobowych uczestników ZTT jest „Sokół” Zakliczyn.

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu.

Dodaj komentarz