XXIV Bieg Niepodległości

REGULAMIN:

 1. Cele:
  • uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
  • upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  aktywne zagospodarowanie czasu wolnego,
 1. Uczestnicy i kategorie:
  • 0 – roczniki 2012 i młodsi, dystans ok.100m,
  • I – roczniki 2010 i 2011, dystans ok. 300m,
  • II – roczniki 2008 – 2009, dystans ok. 600m (1 okr.),
  • III – roczniki 2006 – 2007, dystans ok. 600m (1 okr.),
  • IV – roczniki 2003 do 2005 dystans dziewczęta dystans ok. 600m (1 okr.), chłopcy dystans ok. 1200m (2 okr.),
  • OPEN – r. 2002 i starsi, dyst. dla kobiet i mężczyzn: ok.4100m (2okr.),
  • w kategoriach 0, I, II, III dystans jednakowy dla dziewcząt i chłopców,  ilość uczestników dowolna.
 1. Wyniki:
  • prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna,
  • zawodnik na mecie oddaje komisji sędziowskiej kartę zawodniczą.

 

 1. Weryfikacja:
  • za zawodnika niepełnoletniego, zgłoszonego do biegu, odpowiada zgłaszający – osoba pełnoletnia (nauczyciel, rodzic lub opiekun),
  • za ubezpieczenie startującej młodzieży odpowiada zgłaszający, zgodnie z art.52 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.,
  • zgłoszenia indywidualne i drużynowe zawodników: na poprawnie wypełnionych drukach – kartach zgłoszenia, przyjmuje: adres do korespondencji Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Rynek 30, 32-840 Zakliczyn (pocztą), mail: sokol@sokolzakliczyn.pl (skan), w terminie nieprzekraczalnym tj.

do 6 listopada 2018 r.;

 • Karty zgłoszenia dla dziewcząt, chłopców, kategorii należy sporządzić oddzielnie.
 • Zawodnicy bez Nr PESEL będą dyskwalifikowani.
 • Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą uwzględniane w klasyfikacji drużynowej szkół.
 • Zgłoszenia bez pieczęci, podpisu dyrektora szkoły i opiekuna na karcie zgłoszenia nie będą uwzględniane w klasyfikacji drużynowej szkół.
 • Karty zawodnicze w dniu zawodów odbiera osobiście opiekun grupy.

 w dniu zawodów należy potwierdzić wszystkie zgłoszenia dokonane mailem dostarczając uzupełnione zgłoszenie pisemne wg odpowiedniego druku.

 1. Miejsce: Biegi odbędą się w Zakliczynie, na trasie wyznaczonej wokół Rynku i jego okolicach.
 2. Nagrody:
  • laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach I do OPEN otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,  przewidziano nagrody specjalne.
 3. Postanowienia końcowe:
  • zawody nadzoruje powołana przez organizatora komisja sędziowska,
  • obowiązuje strój i obuwie sportowe (wskazany dres i adidasy),
  • organizator zapewnia gorącą herbatę,
  • uczestnicy dojeżdżają na własny koszt,
  • zawody zabezpieczają: OSP w Zakliczynie, pielęgniarka zawodów,
  • odbiór kart zawodniczych w dniu imprezy w godz. od 10.30 do 12.00 w Biurze Zawodów

– Ratusz,

 • start do pierwszego biegu – godz. 13.00,
 • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – scena przed Ratuszem ok. godz. 15.00.
 1. Zgłoszenia: listowne: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Rynek 30, 32-840 Zakliczyn;

pozostałe: tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl

 1. Organizator: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn;

tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników 24 Ulicznego Biegu Niepodległości będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
 2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 24 Ulicznym Biegu Niepodległości obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 24 Ulicznym Biegu Niepodległości. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub danych przesłanych drogą elektroniczną, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Zawodnikom przysługują prawa do:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
  6. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

 

Komandor UBN – Marek Żabiński, Tadeusz Szafarczyk

Pliki do pobrania
 • 24 Uliczny Bieg Niepodległości – Regulamin: PDF
 • Zbiorowa Karta Zgłoszenia: PDF | DOCX
 • Indywidualna Karta Zgłoszenia: PDF | DOCX

Dodaj komentarz